RSS

بایگانی برچسب‌ها: اینستاگرام

100 ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ

ﻓﻜﺮﺷﻮ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻳﺪ ﺑﻪ 100 ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮕﻪ…
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﺘﻆﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺭ اﻭﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻫﺴﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ.
«ﻋﻤﺮﺭﺭا»
ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺒﺮﻣﺘﻮﻥ 100 ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮕﻪ و ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻡ ﺗﻮ اﻭﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺎ ﭼﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﻓﻘﻄ ﻓﻜﺮﺷﻮ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﭼﻪ ﻋﻜﺴﻬﺎﻳﻲ اﺯ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺗﻮ اﻳﻨﺴﺘﮕﺮاﻡ ﮔﺬاﺷﺘﻴﺪ… 😏😎😂
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﺭﻭ اﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﻤﻤﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺪﻭﻧﻴﻢ ﻛﺎﺭ اﺯ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ اﻧﻘﻼﺏ ﻫﻜﺮﻱ ﺑﺸﻪ اﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﺯﺑﺸﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﭺ ﺑﺮاﻱ ﻫﻤﻪ (ﻓﻜﺮﺷﻮ ﻛﻨﻴﺪ ﺣﺘﻲ ﻣﺴﻴﺠﻬﺎ و اﻳﻤﻴﻠﻬﺎ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺭﻭﻱ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﭺ ﺑﺸﻪ) ﭼﻪ ﭼﻴﺰاﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ…
ﻣﺮﺩﻡ اﻭﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﻥ ﻣﻮﺯﻩ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ اﺯ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﺯﻩ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻋﻜﺴﻬﺎي ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻠﻔﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺳﻴﺦ ﺩﺳﺘﺘﻮﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺭﻭ ﺭﻭﻱ ﻳﻪ 3 ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻨﺪ.
ﺯﻳﺮﺵ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ: اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻱ اﻭﻟﻴﻪ ﺑﻘﺪﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻜﺲ اﺯ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺎﺭﻱ ﻣﻴﺰﺩﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﺴﺘﻦ ﺩﻭﺭﺑﻴﻨﺸﻮﻥ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﻠﻪ!!!
میرن تو یکی از سالنهای موزه به اسم (قحطی در زمانهای باستان) بعد توش عکس غذاهایی که من و شما گذاشتیم رو اینترنت رو چیدن از قرمه سبزی بگیر تا بیف استراگانوف بعد راهنما داره برای مراجعه کننده ها توضیح میده که :
در زمانهای قدیم غذا کم بوده و انسانهای اولیه به محض دیدن هر غذایی ﻗﺒﻠﺶ ازش عکس میگرفتن تا بعدها با دیدن این عکسها یاد خاطرات زمان غذا خوردنشون بیفتند و حداقل بصورت روحی لذت ببرند. (ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﻭﻥ ﮔﻮﺷﻪ ﺩاﺭﻱ ﺯﻳﺮ ﺯﻳﺮﻛﻲ ﻣﻴﺨﻨﺪﻱ و ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﻣﻴﮕﻲ ﻣﺎ ﺳﺎﺩﻳﺴﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺯاﺭﻱ ﺩاﺭﻳﻢ ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺁﺯاﺭﻱ و اﻳﻦ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﺮاﻱ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻧﻤﻴﮕﺮﻓﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺿﻌﻒ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻭﺿﻌﻤﻮﻥ ﺗﻮﭘﻪ ﻫﻲ ﻫﻤﻴﻨﻂﻮﺭﻱ ﻓﻘﻄ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﻢﻛﻪ ﻋﻤﺮا ﺷﺎﻩ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ😜)
اﻭﻧﻮﺭﺗﺮ ﻳﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ (حمل وزنه در زمان باستان) اﺳﺖ و توش هم عکس ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﻳﻪ ﻫﺪﻓﻦ اﻧﺪاﺯﻩ ﻧﺼﻒ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺭﻭ ﮔﻮﺷﻤﻮﻥ ﻳﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺩﺳﺘﻤﻮﻥ ﻳﻪ ﺗﺒﻠﺖ اﻭﻥ ﻳﻜﻲ ﺩﺳﺘﻤﻮﻥ و ﻳﻪ ﻟﭙﺘﺎﭖ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻤﻮﻥ اﺯ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ هست و راهنما میگه : در زمانهای قدیم انسانهای اولیه به حمل وزنه علاقهمند بودند و آن را به نوعی نشانه منزلت اجتماعی خود میدانستند بطوریکه هر چقدر احساس بزرگی میکردند بیشتر با خود وزنه حمل میکردند …. همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید همه انسانهای اولیه حداقل یک وزنه مستطیلی شکل همیشه با خودش داشته که باستانشناسان هنوز دلیل استفاده از اون رو نمیدونند ولی مشخصه این وزنه خیلی براشون مهم بوده و حتی بعضی از اونها که میخواستند خودشون رو در جامعه نسبت به بقیه بالاتر نشون بدن تعداد وزنه های بیشتری در سایزهای مختلف با خودشون حمل میکردند. ﭘﺲ اﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻮﻧﺪﻩ اﺯ ﺩﻭﺭاﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻱ اﻭﻟﻴﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﺯﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ ﮔﻮﻳﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ (ﮔﻮﻭﺷﺸﻴﻲ) ﻣﻴﮕﻔﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻥ اﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﻋﻜﺴﻲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﻲ ﻣﻴﺸﻮﺩ و ﻫﻤﻮﻧﻂﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺮﻓﺘﻦ ﺟﻠﻮ ﺁﻳﻨﻪ اﺯ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻋﻜﺲ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ «ﮔﻮﻭﺷﺸﻴﻲ»اﻭﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﻮ ﻋﻜﺲ ﺑﻴﻔﺘﻪ.

ﺑﻌﺪ ﺭاﻫﻨﻤﺎ اﻋﻼﻡ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﺳﺘﺎﺩاﻥ «ﻻﻳﻚ ﺯاﺩﻩ» – «ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯﻳﺎﻥ» – «ﺗﻮﻳﺘﺘﺮ ﺯاﺩﮔﺎﻥ» – «ﺗﻠﮕﺮاﻡ ﻫﺮاﺳﺎﻥ» – «اﻧﺪﺭﻭﻳﺪ ﺯاﺩﻩ » – «ﻓﻴﺴﺒﻮﻛﻴﺎﻥ» – «ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﭘﻮﺭ» – «ﮔﻮﮔﻞ ﻧﮋاﺩ» – «اﻳﻨﺴﺘﮕﺮاﻡ ﭘﻮﺭ» و «ﻳﻮﺗﻴﻮﺑﻴﺎﻥ» اﺳﺎﺗﻴﺪ «ﺭﻭاﺑﻄ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻱ اﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺭ ﺩﻭﺭاﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ» ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 3 ﺑﺮﮔﺬاﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﻥ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺘﻮﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻭﻥ ﺑﺎﺟﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻧﮕﻪ ﺑﺮﻥ و ﺑﺎ ﭘﺮﺩاﺧﺖ 1 ﺑﻴﺖ ﻛﻮﻳﻦ ﺑﻠﻴﻄ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻗﺒﻞ اﺯ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺨﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﻭاﻗﻌﻴﺖ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻩ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ اﺯ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺑﺠﺎ ﻣﻴﺬاﺭﻳﻢ.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭ اﻳﻨﻪ ﻳﻪ ﻟﺤﻆﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﺭﻭ ﺑﻜﺸﻴﻢ و ﺑﻪ ﻣﻂﺎﻟﻌﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﻂﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ اﺯ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺗﻮ ﻓﻀﺎﻱ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ ﺑﭙﺮﺩاﺯﻳﻢ.
ﻣﻴﺪﻭﻧﺴﺘﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﻣﻴﺘﻮﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺮﭼﻤﻮﻥ ﻛﻨﻨﺪ? (اﮔﺮ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﻜﺮﺩﻥ)😱

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در نوامبر 1, 2015 در مجله زندگی آنلاین

 

برچسب‌ها: