RSS

بایگانی ماهانه: اکتبر 2015

کاربران ویندوز از دید دیگران

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﻧﻆﺮ اﻓﺮاﺩﻱ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﺯ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ?
ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﻡ ﺑﺎ اﻓﺮاﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺴﺘﻢ.
ﻭﻗﺘﻲ ﻧﻆﺮﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﭙﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻮاﺏ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻴﺮﺳﻢ…
ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﻓﻘﻄ ﺑﺪﺭﺩ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺷﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻳﻚ اﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﺳﺘﻪاﻱ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺣﺒﺎﺏ ﺷﻴﺸﻪ اﻱ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺑﺪﺭﻭﺷﻮﻥ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻫﻴﭻ اﻳﺪﻩ اﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺕ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﻮﺭﺩ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮاﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻧﺪاﺭﻧﺪ.
ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺣﺮﻓﻪ اﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺪ اﭘﺮاﺗﻮﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻴﻤﻮﻧﻨﺪ.
ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺑﺮاﻱ ﻣﺒﺘﺪﻳﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺸﻦ ﻭﻟﻲ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺗﺮﻛﺶ ﻛﺮﺩ و ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻛﺮﺩ.
ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﺭﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ اﻱ ﻛﻪ ﺭﻭﻱ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻴﻤﻮﻧﻨﺪ اﻓﺮاﺩ ﺗﻨﺒﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺯ ﺗﺎﻭﻝ ﻫﺎﻱ ﻛﻒ ﭘﺎﻱ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻴﻜﺸﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاﻑ ﻛﻨﻨﺪ ﺭاﻫﻲ ﺭﻭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻥ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ و ﺟﺮاﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪاﺭﻧﺪ.
اﻓﺮاﺩﻱ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ اﺯ ﻧﻆﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺣﺪﻱ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻭﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻛﺮﺩ و ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻄ و ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻭﻥ ﺭﻭ اﺑﺰاﺭﻱ ﻛﻤﻜﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ NCﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄ DOS ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﻓﻘﻄ ﺑﻪ ﺭاﺣﺘﻲ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻣﺎ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ.
ﮔﺮﻭﻫﻲ اﺯ اﺩﻣﻴﻨﻬﺎﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ اﺯ ﻧﻆﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻱ ﻣﺸﻜﻞ ﺩاﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺭﻭﺯاﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﭻ ﻫﺎﻱ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺭﻭﻱ اﻭﻥ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻨﺪ.
اﺯ ﻫﻜﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻆﺮﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﻴﭙﺮﺳﻴﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻛﻪ اﺯ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺭاﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻜﺮ ﻫﺎﻱ ﻛﻼﻩ ﺳﻴﺎﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﺗﺮ اﺯ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻳﻲ اﻭﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﻩ.
ﺗﻌﺪاﺩ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﺭﺯﺷﻲ ﺭﻭ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ 15 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺩاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺭﻭ اﺯ ﺩﺳﺖ ﺩاﺩﻩ.
ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮﺩ و اﭘﻞ ﺩﺭ ﺗﻪ ﺩﺭﻩ ﺳﻘﻮﻁ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ و ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﺗﺎﺯﻩ اﺯ ﺩاﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻜﺲ ﺯاﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻨﻆﺮ اﻳﻦ اﻓﺮاﺩ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﻭﺭاﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺨﺮﻱ و ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ.
ﺩﺭ اﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﻛﺘﺮ و ﻳﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻏﻴﺮ اﺯ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺧﻮﺵ ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاﺭ ﺭﻭﻱ اﻭﻥ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاﺭﻫﺎﻱ اﻳﺴﻮﺱ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ و ﺯﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺮﻭﻡ ﺑﻮﻙ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺗﺒﻠﺖ اﻧﺪﺭﻭﻳﺪﻱ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﻴﺸﻮﺩ و اﮔﺮ ﺧﻮﺭﻩ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺴﺘﻴﺪ اﻳﻜﺲ ﺑﺎﻛﺲ و ﭘﻠﻲ اﺳﺘﻴﺸﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ و ﺩﺭ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﻓﻘﻄ ﻏﺪﻩ اﻱ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺎﺩﻩ اﺳﺖ و ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺟﻮﻳﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺑﻨﻆﺮ ﻣﻴﺮﺳﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺗﺮ اﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ اﭘﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺪﺭﻭﻡ «ﻋﺸﻖ ﻣﺎﺭﻙ» ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﭘﻠﻴﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺳﺖ و ﭘﺎ ﺯﺩﻥ ﺑﺮاﻱ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﺩﺭ اﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ اﺳﺖ.

(ﺑﺎﺑﺰ)

 
۱ دیدگاه

نوشته شده توسط در اکتبر 31, 2015 در مجله زندگی آنلاین

 

برچسب‌ها: ,

مقاومت در برابر سرعت جریان اطلاعات

باسلام
امروز میخواهم در مورد دسته ای از افراد صحبت کنم که زحمت میکشند و یک مطلب رو در یک سایت مطالعه میکنند و بعد میرند تو اون سایت آیدی میسازند و بعد میان یه متن هزار کلمه ای در مورد اینکه موضوع مقاله اصلا براشون اهمیت نداره صحبت میکنند .
باید خدمت این دوستان عزیز عرض کنم که همه میدونیم که اتفاقا این موضوع برای شما خیلی هم اهمیت داشته که اینقدر زحمت کشیدین و بعد از ۱۰ بار ادیت کردن متن، جوابیه ای نسبت به بی اهمیتی موضوع برای نویسنده نوشتین.
عزیز دل برادر خوب مگه مجبورت کردن؟
کسی تو اینترنت با چوب وایساده بالا سرت مجبورت کرده پای هر مطلبی که میخونی نظر بدی؟
مگه تا حالا کسی به شما گفته چرا پای مطالبی که در اینترنت مطالعه میکنی نظر نمیزاری که اینجوری خودتو مقید به جوابگویی میبینی؟
این مشکل از زمانی راه افتاده که فیسبوک و تویتتر اومدن سرکار و کاربرها فکر میکنند که باید حتما با تمام جریان اطلاعات موجود در اینترنت هماهنگ و آپدیت باشند.
دوست عزیز این رو قبول کن که سرعت جریان اطلاعات بقدری زیاده که اگر بخواهی اون رو بطور دائم دنبال کنی وقت غذا خوردن و دستشویی رفتن هم نخواهی داشت چه برسه به خوابیدن .
سعی نکنید تمام توییتهای موجود در اکانتتون و یا پیامهای فرستاده شده در گروه ها و کانالهای تلگرامتون و … رو بخونید و جواب بدین این خیلی طبیعیه که مقداری از اطلاعات در زمان های مختلف از زیر دستتون در بره و کسی رو بخاطر این موضوع مواخذه نمیکنند.
طبیعی رفتار کنید نه مثل یک روبات .
اتفاقا وقتی فقط به موضوعات خاص عکس العمل نشون میدین عکس العملتون بیشتر تو چشم میخوره تا اینکه مثل خروس بی محل در هر زمانی و هر مکانی ندا سر بدید.
زندگی آنلاین هم مثل هر چیز دیگری نیازمنده هدفگذاری و برنامه ریزی برای رسیدن به اون هدف هست سعی نکنیم با غرق کردن خودمون در سیلابی از اطلاعات باعث از بین بردن فرصتهای زندگی آنلاینمون بشیم.

(بابز)

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در اکتبر 28, 2015 در مجله زندگی آنلاین

 

چرا ماهی بجای ماهیگیری؟

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
اﻳﻨﺪﻓﻌﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ اﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ اﻳﺮاﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷﺪﻳﻢ.
ﻣﻨﻆﻮﺭﻡ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻬﻮﻳﻲ ﻭاﺭﺩ ﻳﻪ ﻣﺤﻴﻄ ﺁﻧﻼﻳﻦ (ﺣﺎﻻ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﭼﺖ ﺭﻭﻭﻡ ﺑﺎﺷﻪ ﻳﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﻱ ﺩﻳﮕﻪ) ﻣﻴﺸﻦ و ﻳﻚ ﺳﻮاﻝ ﺭﻭ ﻣﻂﺮﺡ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺩﺭﺑﻪﺩﺭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﻮاﺑﺸﻮﻥ ﻣﻴﮕﺮﺩﻥ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﻪ ﻣﻨﻆﻮﺭﻡ اﻓﺮاﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻭﺳﻄ ﻧﻘﺶ ﻭاﺳﻂﻪ ﺭﻭ اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻴﺮﻥ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﻮﻥ و ﺳﻮاﻝ ﺭﻭ ﺳﺮﭺ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ و ﺟﻮاﺑﺸﻮ ﺣﺎﻻ ﻳﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻟﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﺭﺩ ﻛﻞ ﻣﺘﻦ ﻛﭙﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﻱ ﺳﻮاﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﻦ.
ﺑﺎﺯ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ. ﻧﻪ…
ﻣﻦ ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻧﺪﻡ اﻳﻦ ﻭﺳﻄ اﻭﻥ ﻳﺎﺭﻭ ﻛﻪ ﺳﻮاﻝ ﺭﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺧﻮب ﭼﺮا ﺧﻮﺩﺵ ﺳﺮﭺ ﻧﺰﺩﻩ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ و ﺟﻮاﺏ ﺳﻮاﻟﺸﻮ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮﺩﻩ?!
اﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﻪ ﺳﻮاﻟﻢ اﺯ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﻨﻆﺮﺗﻮﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺠﺎﻱ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﺮﻳﺪ و ﺑﺮاﻱ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺳﺮﭺ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﺑﺰاﺭﻳﺪ و ﺳﻮاﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺳﺮﭺ ﻛﺮﺩﻧﺘﻮن ﺁﺷﻨﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﻃﺮﻑ ﺑﺮﻩ ﻫﻢ ﺳﻮاﻟﺸﻮ ﺟﻮاﺏ ﺑﮕﻴﺮﻩ و ﻫﻢ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪﻱ اﮔﺮ ﺳﻮاﻟﻲ ﺩاﺷﺖ اﻭﻝ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﭺ ﺑﺰﻧﻪ و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻣﻂﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﭺ ﺑﻪ ﺟﻮاﺑﺶ ﻧﺮﺳﻴﺪ ﺑﻴﺎﺩ و ﺳﻮاﻟﺸﻮ اﺯ ﮔﺮﻭﻫﻲ اﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ اﻱ اﺯ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮاﻱ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺑﻴﺘﻮﺗﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﭙﺮﺳﻪ و اﺯ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﺸﻮﻥ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻪ?
ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻓﻘﻄ اﻳﻨﻮ ﺑﮕﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﻭاﻗﻊ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  FAQ ﺷﺪﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻘﻄ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻮاﺏ ﺩاﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺕ ﻣﺘﺪاﻭﻝ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ اﻭﻥ ﻫﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ…
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺠﺎﻱ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاﻱ ﻛﺴﺐ ﺷﻬﺮﺕ ﺁﻧﻼﻳﻦ اﻳﻨﻘﺪﺭ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺭﻭ اﺫﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺑﺠﺎﻱ ﻣﺎﻫﻲ ﺩاﺩﻥ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻱ ﺭﻭ ﻳﺎﺩﺷﻮﻥ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ اﺯﺗﻮﻥ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ  ﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺩاﺩﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺪاﻳﻴﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاﻱ ﻫﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ?

(ﺑﺎﺑﺰ)

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در اکتبر 27, 2015 در مجله زندگی آنلاین

 

برچسب‌ها: , ,

زامبیهای آنلاین

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ.
اﻣﺮﻭﺯ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﺩﺳﺖ ﺭﻭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺬاﺭﻡ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻮﻱ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ.
اﻣﺎ ﺧﻮﺏ ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺩﺷﻤﻦ ﺗﺮاﺷﻲ ﺑﺮاﻱ ﺧﻮﺩ ﺩاﺭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ اﻭﻥ ﺭﻭ ﻣﻂﺮﺡ ﻣﻴﻜﻨﻢ.
ﻣﻨﻆﻮﺭﻡ ﮔﺮﻭﻫﻲ اﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﺗﻠﮕﺮاﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﮔﺎﻧﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ اﺯ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ اﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﻱ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاﺩ ﻓﻘﻄ ﻛﺎﻓﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻩ ﺁﻳﺪﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ اﺯ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﻤﻴﺪﻥ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺑﺸﻴﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻌﺪاﺩﻱ ﺯاﻣﺒﻲ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻲ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ ﻫﺮﺟﺎﻳﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻄ ﺑﻲ اﺭاﺩﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻠﮕﺮاﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ اﻓﺮاﺩ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻧﻼﻳﻨﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﺑﺮاﻱ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺭﻧﺪ و ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺗﺠﺴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ اﻳﻦ اﻓﺮاﺩ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻋﻼﻳﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ اﺯ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﻴﺪﻥ و ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺸﻮﻥ ﻫﻤﻮﻧﻘﺪﺭ ﻣﻂﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻂﻤﻴن ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﺸﻮﻥ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻄ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺮ اﺯ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﭘﺎﻟﺴﻲ ﻭﻝ ﻣﻴﺪه و اﻃﺮاﻓﻴﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ اﻣﻴﺪﻭاﺭ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺧﻴﻠﻲ اﺯ اﻳﻦ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ و ﺯاﻣﺒﻴﻬﺎﻱ ﺁﻧﻼﻳﻨﻲ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ.
ﺗﺠﺴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ 200 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺩاﺭﻩ.
ﺧﻮﺏ اﻳﻦ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺸﺮﻭ ﻫﺴﺖ و اﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ اﻓﺮاﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻴﺎﺩ ﻛﻪ «اﻭﻩ اﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺲ ﻛﻪ ﺧﻮﺑﻪ 200 ﻧﻔﺮﺵ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ و ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺮاﻱ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺟﺎ ﻧﺪاﺭﻩ»
ﺣﺎﻻ ﺗﺠﺴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﺼﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاﺩ ﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ و ﺯاﻣﺒﻴﻬﺎﻱ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺩﺭ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺭﻭ ﺗﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎﺩ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻔﺲ ﻛﺎﺫﺏ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮ و ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﺨﻨﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮاﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﻜﻮﻫﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻄ ﺧﻮﺩ و ﭼﻨﺪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﺮاﻱ ﺧﻮﺩ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻤﻊ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺭﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻤﻴﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ?
ﺑﻨﻆﺮﺗﻮﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺜﻼ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺭﻭ اﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺯاﻣﺒﻴﻬﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ﺑﻴﺎﺩ و ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻼﻳﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺯ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻥ و ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﺧﺪا ﺭﻭ ﭼﻪ ﺩﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺟﺎ ﺑﺮاﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻤﺎ ﻭاﺭﺩ ﺷﻮﻧﺪ و اﺯ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ?

(ﺑﺎﺑﺰ)

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در اکتبر 22, 2015 در مجله زندگی آنلاین

 

برچسب‌ها: , ,

انواع کاربران لینوکس

ﺳﻼﻡ
اﻣﺮﻭﺯ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺮﻭﻫﻲ اﺯ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ.
اﻣﺎ اﻭﻝ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاﺭاﻥ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ اﻋﻼﻡ ﻛﻨﻢ.
ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎﻫﺎﺳﺖ.
ﺧﻮﺏ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯﻳﻬﺎ و ﻃﺮﻓﺪاﺭاﻥ اﭘﻞ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﭘﻠﻴﻬﺎ ﺯﻳﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻌﺪاﺩ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯﻳﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺗﺮ اﺳﺖ و ﺭاﺳﺘﺸﻮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﭘﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﺪاﺭﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺯﻳﺮ اﻳﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﻛﻢ ﻣﻴﺎﺭﻧﺪ و ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺭﻭ ﻃﺮﻓﺪاﺭاﻥ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻴﺸﻨﺪ!
اﻣﺎ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯﻳﻬﺎ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺯ اﭘﻠﻴﻬﺎﻱ ﻛﺖ ﺷﻠﻮاﺭ ﭘﻮﺵ ﺩاﺭﻧﺪ.
ﻟﻴﻨﻮﻛﺴﻴﻬﺎ ﺷﻠﻮاﺭ ﺟﻴﻦ ﭘﻮﺵ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺟﻮﻳﺪﻥ و ﻗﻮﺭﺕ ﺩاﺩﻥ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻛﺮﺩﻥ و ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﻮﻥ ﺩﻝ ﺧﻮﺷﻲ اﺯ ﻋﻤﻮ ﺑﻴﻠﻲ و ﻣﺎﻳﻜﻲ ﺟﻮﻥ ﻧﺪاﺭﻧﺪ و اﺯ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاﻱ ﻟﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ و ﻛﺎﺭﺑﺮاﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻛﺴﻴﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ و ﺭﻓﻴﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻪ….
ﺗﻮ ﻟﻴﻨﻮﻛﺴﻴﻬﺎ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻴﻜﺘﺮﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺸﻮﻥ ﻛﻨﻢ.

ﮔﺮﻭﻩ اﺑﻮﻧﺘﻮ ﻛﺎﺭﻫﺎ
اﺑﻮﻧﺘﻮ ﻳﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻟﻴﻨﻮﻛﺴﻪ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﺩﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻭﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﺯ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺑﻪ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮﻉ ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﻮﻧﺘﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻴﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻭﻥ اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻧﺪاﺭﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﺣﺮﻓﻪ اﻱ ﺗﺮ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ اﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﭽﺸﻢ ﺁﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻮ ﮔﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺑﻴﺎﻥ ﻛﺎﺭﻫﺎ
ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ اﺯ اﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﺳﺮاﻍ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺑﻴﺎﻥ ﺭﻓﺘﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺩﺑﻴﺎﻥ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ اﺑﻮﻧﺘﻮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﺩﺑﻴﺎﻥ ﻛﻤﻲ ﺣﺮﻓﻪ اﻱ ﺗﺮ اﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ اﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﻨﻆﺮ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﮕﺎﻩ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺑﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ اﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﺁﺩﻡ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪ اﻱ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺗﻮﺭ اﺳﺖ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺪﻭﺭاﻛﺎﺭﻫﺎ
ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺪﻭﺭا اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﻓﺪﻭﺭا ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﺣﺮﻓﻪ اﻱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺟﺬﺏ ﻛﺮﺩﻩ و ﺧﻮﺏ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻦ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻓﺪﻭﺭا ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ اﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﺩﺑﻴﺎﻥ و اﺑﻮﻧﺘﻮ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺳﻂﺤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﮔﺮ اﺯ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺪﻭﺭا اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺳﻮاﻝ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺮا ﻓﺪﻭﺭا? ﻣﻴﮕﻦ ﻗﺪﺭﺕ و ﭘﺎﻳﺪاﺭﻱ و …. اﮔﺮ ﺑﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا اﺑﻮﻧﺘﻮ ﻳﺎ ﺩﺑﻴﺎﻥ ﻧﻪ? ﺟﻮاﺏ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻨﻴﺪ ﺩﻭﺭاﻥ ﺁﻣﺎﺗﻮﺭﻱ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻮﻭن ﻛﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﺭﻭ ﺑﺎ اﺑﻮﻧﺘﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻳﻢ و…
ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎ
ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺯ ﻛﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺯ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﻚ ﺭﻭﻱ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ و ﻣﻴﺨﻮاﻥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻫﻚ و ﺳﻴﻜﻮﺭﻳﺘﻲ ﺑﭙﺮﺩاﺯﻧﺪ.
ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﺑﺎ ﻧﻴﺸﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و اﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻱ ﻣﻴﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎﺷﻮﻥ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺭﭺ ﻛﺎﺭﻫﺎ
ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻌﺪﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺭﭺ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﺁﺭﭺ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮﻉ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺭﻭﻱ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺩاﺭﻩ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﺘﻮﻧﻴﺪ ﺁﺭﭺ ﺭﻭ ﺷﺨﺼﺎ ﺭﻭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﺘﻮﻥ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ اﻱ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻴﺪ.
ﺁﺭﭼﻴﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻘﻴﻪ ﻟﻴﻨﻮﻛﺴﻴﻬﺎ ﺭﻭ ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺑﻴﺴﻮاﺩﻱ ﻣﻴﺪﻭﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻄ ﻧﻜﺴﺖ ﻧﻜﺴﺖ ﻓﻴﻨﻴﺶ ﺭﻭ ﺑﻠﺪﻥ و ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ!
ﮔﺮﻭﻩ LFS ﻛﺎﺭﻫﺎ
اﺯ اﻳﻦ اﻓﺮاﺩ و ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﮕﺬﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ اﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻣﻴﺮﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺭﻭﻱ LFS ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .LFS ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺩاﺭﻱ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﺭﻭ اﺯ اﻭﻝ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻞ اﺩﻳت و ﻛﻤﭙﺎﻳﻞ ﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ LFS ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻋﻤﺮا ﺧﺪا ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺎﻱ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ!
ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮﻭﻩ اﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﺭﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻦ.
ﻫﺮ ﻛﺪﻭﻡ اﺯ اﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﺑﺮاﻱ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻛﺎﻣﻨﻴﺘﻴﻬﺎﻱ ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ اﻱ ﺩاﺭﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ اﺗﻔﺎﻕ ﻧﻆﺮ ﺩاﺭﻧﺪ.
ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺑﺪ ﻣﺎﻳﻜﻲ ﺩﺯﺩ و ﻋﻤﻮ ﺑﻴﻠﻲ ﺧﺮ اﺳﺖ!
اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻳﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﻭ ﻓﺮاﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻪ 99% ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺎﺭ و اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻭﻳﻦ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻩ اﻧﺪ و ﻧﻤﻚ ﺧﻮﺭﺩﻥ و ﻧﻤﻜﺪﻭﻥ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺧﻂﺎﺳﺖ…
ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﻓﻘﻄ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﻭ ﺑﮕﻢ ﻛﻪ (ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻟﻴﻨﻮﻛﺴﻪ و ﻓﺮﻕ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ﺷﻤﺎ اﺯ ﻛﺪﻭﻡ ﺗﻮﺯﻳﻊ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ. ﺑﺠﺎﻱ اﻳﻦ ﺩﺭﮔﻴﺮﻳﻬﺎ و ﺩﺷﻤﻦ ﺳﺎﺯﻳﻬﺎ و ﻛﻞ ﻛﻠﻬﺎﻱ ﺑﻴﺨﻮﺩﻱ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺗﻤﺮﻛﺰﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺭﻭﻱ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮﺵ اﺯ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﺑﺬاﺭﻳﺪ ﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﺘﻮﻥ ﻛﻪ اﺭﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ CPU و RAM ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﺘﻮﻥ ﺩاﺭﻩ ﻧﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ)

(ﺑﺎﺑﺰ)

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در اکتبر 20, 2015 در مجله زندگی آنلاین

 

برچسب‌ها: , , , , , ,

پرفسورهای آنلاین

اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﮔﻴﮕﻬﺎ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﻼﻳﻨﻤﻮﻥ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ اﺯ اﻭﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩﻳﻢ.
ﻣﻨﻆﻮﺭﻡ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻛﻬﻜﺸﺎﻥ و ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻬﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﺭﺩ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺘﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻆﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻧﻤﻴﺨﻮاﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺪﻱ اﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﻮﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاﺩ ﺁﺷﻨﺎ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻴﺪ اﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﭼﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻠﻮﻏﻲ ﺩاﺭﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭﻱ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻋﻤﺮا ﻧﺘﻮﻧﻪ اﻳﻨﺠﻮﺭﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ.
ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻦ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪاﺭ ﺑﺸﻲ و ﻧﺪﻭﻧﻲ ﻗﺮاﺭﻩ اﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ اﻱ ﺗﺨﺼﺺ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ وﻟﻲ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻂﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﻲ ﻫﺮ ﺯﻣﻴﻨﻪ اﻱ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ اﺯ ﮔﻮﮔﻞ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺣﺪ 5 ﺩﻗﻴﻘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﻲ و ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪﻱ اﻭﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﻴﺸﻲ و ﺑﻌﺪ اﻭﻥ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺭﻭ ﺳﺮﭺ ﻣﻴﺰﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮ اﺯ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺭﻱ.
ﻣﻂﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﻭ 2 ﺟﻮﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﺑﺮاﻱ ﺧﻮﺩﺕ.
ﺩﺳﺘﻪ اﻭﻝ اﻭﻥ ﻣﻂﺎﻟﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺯ اﻭﻧﻬﺎ ﺑﺮاﻱ ﻧﺸﻮﻥ ﺩاﺩﻥ ﺗﺨﺼﺼﺖ ﺗﻮ اﻭﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻲ.
اﻳﻨﺠﻮﺭ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮﺷﻮﻥ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﺪﺭﺩ ﺳﺮﭺ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻴﺨﻮﺭﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ اﻳﻦ ﺟﻮﺭ ﻣﻮﺭاﺩ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ اﻭاﻳﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﺪﺭﺩ ﻣﻴﺨﻮره ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮﺩﻱ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻳﻦ.
ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ اﻳﻨﺠﻮﺭ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﻥ ﺳﺮﭺ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻥ ﺳﻮاﻝ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻓﻘﻄ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻱ ﺩﺭﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﻟﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﺪﻳﻦ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺸﻮﻥ ﺩاﺩﻩ ﻣﻴﺸﻴﺪ ﻣﺮﻣﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﻮﻧﻴﺪ.
ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﻱ ﺭﻭ ﻛﻢ ﻛﻨﻲ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸن.
اﻳﻨﺠﻮﺭ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺯ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ ﻟﻴﻨﻚ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﺸﻦ.
اﻳﻨﺠﻮﺭ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﺭﻭ ﺧﻴﻠﻲ ﺭاﺣﺖ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﭺ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺜﻼ linux vs windows ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﺭﻳﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻱ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ و ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺤﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﻳﻦ اﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﻮاﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاﻱ ﻣﻂﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺩاﺭﻳﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻣﻨﺎﺑﻌﺘﻮﻥ ﺳﺎﻳﺘﻲ ﻏﻴﺮ اﺯ ﻭﻳﻜﻴﭙﻴﺪﻳﺎ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﺎ ﺣﺮﻓﻲ ﺑﺮاﻱ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺮاﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ اﻳﻨﺠﻮﺭ ﻣﻂﺎﻟﺐ اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﺭﻭ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭ اﻳﻨﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﻳﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﻭ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ و اﺯ ﺗﻮﻱ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻠﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮاﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮي ﺭﻭ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﻭ اﺭﺳﺎﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻂﺎﻟﺒﻲ ﺭﻭ ﻛﻪ اﻭﻥ ﺷﺨﺺ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮔﻔﺘﻪ ﺭﻭ ﺑﺮاﻱ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻛﭙﻲ ﻛﻨﻴﺪ و اﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻂﺎﻟﺒﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﺳﺮﭺ ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻂﺎﻟﺐ اﻭﻥ ﺷﺨﺺ ﻣﻴﺮﺳﻪ و ﺣﺮﻓﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻴﻜﻨﻪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﺯﺗﻮﻥ ﺳﻮاﻝ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻼﻧﻲ ﺩﺭ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ اﺯ ﺟﻮاﺏ ﺩاﺩﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮﺩﺩاﺭﻱ ﻛﻨﻴﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮﻣﻮﺯاﻧﻪ اﺯ ﺁﻳﻜﻮﻥ 😎 ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻭﻥ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺧﻮﺏ ﺷﻤﺎ اﻻﻥ ﻓﻘﻄ ﺩاﺷﺘﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﺭﻭ ﻣﻴﺨﻮﻧﺪﻳﻦ و ﻣﻦ ﻓﻘﻄ ﭼﻨﺪﺗﺎ اﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﺮاﺗﻮﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩاﺩﻡ ﺑﻂﺒﻊ ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﻠﻲ ﺭﻭﺵ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺩاﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ و ﻭﻗﺘﮕﻴﺮ ﺗﺮ اﺯ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎﺳﺖ.
ﭼﻘﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻳﻦ?
ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺭﻭﺯاﻧﻪ و 7 ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ و 365 ﺭﻭﺯ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻪ اﻳﻨﻜﺎﺭ ﺭﻭ ﺑﻜﻨﻴﺪ.
ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻳﻦ ﻛﺎﺭ اﻟﻜﻴﻪ?
ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ اﺯ اﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩاﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ 11 ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻇﻬﺎﺭ ﻧﻆﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩ.
ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﺨﻴﻞ ﺑﺎﺷﻢ اﻣﺎ ﺁﺧﻪ اﻳﻦ 11 ﻣﻮﺭﺩ اﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺼﺐ ﺳﻮﻳﭻ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﻜﻮ ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺑﺎ ﺭﻭﺑﻲ و اﺩﻳﺖ ﺻﺪا ﺩﺭ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﺗﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﭘﻬﺒﺎﺩ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻛﺮﻩ ﻣﺮﻳﺦ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺳﻮﺳﻤﺎﺭ و ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ و ﻓﻮﺭﻣﻮﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮﺩﻩ ﺁﺭﺳﻨﻴﻚ و ﻛﻤﭙﺎﻳﻠﺮ اﺳﻤﺒﻠﻲ و ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ اﺑﻮﻻ و ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ و ﺷﻜﺎﻑ اﺗﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻓﻴﻮﮊﻥ … ﺭﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ!!!
ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺨﺼﺎ اﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ اﻳﻨﺠﻮﺭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻢ و ﺑﮕﻢ:
اﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﻗﺪﺭ ﺯﺣﻤﺎﺗﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺸﺨﺼﻪ اﺯ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺸﺘﻜﺎﺭ و ﺯﺣﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﻣﺎ اﻱ ﻛﺎﺵ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ و ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﻭﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻮﻥ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻮاﺷﻜﻲ ﻳﻪ ﻣﻂﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ اﻭﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ﻛﻪ ﻛﻮ ﻭﻗﺘﺶ…

(ﺑﺎﺑﺰ)

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در اکتبر 18, 2015 در مجله زندگی آنلاین

 

برچسب‌ها: